Regulamin warsztatów

Regulamin warsztatów punch needle

obowiązujący od dnia 02 lipca 2024 r.

 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów. Warunkiem udziału w warsztatach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego zaakceptowanie przez Uczestnika.
 2. Organizatorem warsztatów jest Magdalena Żmuda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Firma Handlowo Usługowa Magdalena Żmuda
ul. Chabrowa 7/59 96-300 Żyrardów
NIP: 522-324-46-87 668-875-567
www.woolstock.pl
biuro@woolstock.pl

 1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby dorosłe lub dzieci powyżej 15 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane będzie upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Warsztaty odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie internetowej www.woolstock.pl oraz przekazanych do wiadomości Uczestnikom warsztatów. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Uczestnikami warsztatów.
 3. Ilość miejsc w warsztatach jest ograniczona. Każdorazowo decyduje o tym Organizator.
 4. Zgłoszenia na dane warsztaty można dokonać poprzez zakup wejściówki na stronie woolstock.pl lub przez wysłanie maila na adres biuro@woolstock.pl. Tylko zgłoszenia opłacone przez uczestnika i potwierdzone przez Organizatora gwarantują miejsce w danej grupie.
 5. Płatności można dokonać poprzez przelew bankowy lub online w sklepie woolstock.pl

Nr konta bankowego: 98 1160 2202 0000 0002 8441 9336

 1. Rezerwacja miejsca wiąże się z koniecznością zakupu wejściówki, której wysokość określona jest przez Organizatora.
 2. W przypadku braku wpłaty przez 3 dni od momentu zgłoszenia chęci wzięcia udziału, rezerwacja udziału Uczestnika w warsztatach zostaje anulowana.
 3. Wniesienie opłaty za warsztaty jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 12 upk ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 5. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania lub wyznaczenia innego terminu warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych lub z powodu zbyt małej liczby uczestników. W przypadku odwołania kursu, uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej dokonanej opłaty.
 6. W przypadku odwołania warszatatów przez organizatora, wszystkie koszty zakupionych wejściówek zostaną wrócone uczestnikom.
 7. Na początku zajęć, Organizator zapoznaje Uczestników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych podczas warsztatów.
 8. Uczestnik może używać sprzęt dostępny w pracowni za zgodą Organizatora i zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z ich winy (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu odbywania się warsztatów.
 12. Uczestnik może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach warsztatów.
 13. Dokonując zgłoszenia udziału w warsztatach, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia warsztatów. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że Uczestnicy mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich dobrowolnie podanych danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Organizator warsztatów przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a o szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać z Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.woolstock.pl.